سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/4/2 | 9:20 عصر | نویسنده : امین علی پور

گروه بندی تیم های شرکت کننده در مسابقات رمضان سال90

F

E

D

C

B

A

شهاب ملایی

فجر چاه ورز

وحدت چاه ورز

پاسارگاد چاهورز

شهدای چاهورز

شهید زائری دهبان

مهدیه بیرم

دهیاری چهارطاق

اتحاد فداغ

نبرد خیرگو

شهدای خلیلی

امامزاده شاه نصرالله دهنو

پیروزی بیرم

شهید هاشم پور شیخ عامر

شاهین(الف)بیرم

مقاومت شهید بزرکار آبکنه

شهید غلامی محمد قاسمی

پاس چاهورز

امید شیخ عامر

درخشان بیرم

شهید علی پور دهنو فاضلی

شاهین (ب)بیرم

کانون امام علی بیرم

شهید حسنی دهکهنه

 

 

 

 

شهید جعفری بیرم

شهید فرهمند بیرم

 

بازیهای دور مقدماتی

گروه   C

گروه   B

گروه   A

پاسارگاد 2-1 نبرد خیرگو

شهدای چاهورز3-5 شهدای خلیلی

ش.زائری 2-2امامزاده شاه نصر الله

مقاومت شهید بزرکار ابکنه 2-2 شاهین (ب)بیرم

ش.غلامی محمدقاسمی1-10کانون امام علی بیرم

پاس چاه ورز10-3ش حسنی دهکهنه

پاسارگاد 4-5 مقاومت شهید بزرکار ابکنه

ش.جعفری 4-1 شهدای چاهورز

ش.فرهمند 8-1 ش.حسنی دهکهنه

نبرد خیرگو 4-2 شاهین (ب)بیرم

شهدای خلیلی8-3 کانون امام علی

پاس چاهورز1-3 ش زائری دهبان

پاسارگاد 3-3 شاهین (ب)بیرم

کانون امام علی 3-5 شهدای چاهورز

پاس3-3امامزاده شاه نصرالله

نبرد خیرگو3-1 مقاومت شهید بزرکار ابکنه

ش.جعفری 10-2 ش.غلامی محمد قاسمی

ش.فرهمند 4-3ش.زائری دهبان

 

شهید جعفری 8-3 کانون امام علی

پاس1-6 ش.فرهمند بیرم

 

شهدای خلیلی 20-3 ش.غلامی محمد قاسمی

امامزاده شاه نصرالله دهنو 6-4ش.حسنی دهکهنه

 

شهدای چاه ورز6-0 ش.غلامی محمد قاسمی

ش.زائری 6-2ش.حسنی دهکهنه

 

شهدای خلیلی 6-3 شهید جعفری

امامزاده شاه نصرالله 4-2 ش.فرهمند بیرم

 

گروه   F

گروه  E

گروه   D

شهاب ملایی 3-2 مهدیه بیرم

فجر 9-3 دهیاری چهارطاق

وحدت 5-4 اتحاد فداغ

پیروزی بیرم 3-3 امید شیخ عامر

شهید هاشم پور 2-4 درخشان بیرم

شاهین الف بیرم 8-0 ش.علی پور دهنو فاضلی

امید شیخ عامر6-6 شهاب ملایی

فجر 5-0 شهید هاشم پور شیخ عامر

اتحاد فداغ 0-7 شهید علی پور دهنو فاضلی

پیروزی بیرم 7-3 مهدیه بیرم

درخشان بیرم 4-4 دهیاری چهار طاق

شاهین الف بیرم 11-2 وحدت چاهورز

امید شیخ عامر1-1 مهدیه بیرم

ش.هاشم پور2-3 دهیاری چهارطاق

وحدت چاهورز 2-8 شهید علی پور دهنو فاضلی

پیروزی بیرم 8-3 شهاب ملایی

فجر4-0 درخشان بیرم

شاهین الف بیرم 15-2 اتحاد فداغ

 

مرحله یک هشتم نهایی

پیروزی بیرم 5-3 شهید زائری دهبان

فجر چاهورز8-3 شهدای چاه ورز

شهدای خلیلی 9-5 شهید بزرکار آبکنه

شاهین الف بیرم 2-6 دهیاری چهار طاق

شهید علی پوردهنو فاضلی 6-2 امامزاده شاه نصرالله دهنو

شهید جعفری بیرم 5-0 پاسارگاد چاهورز

نبرد خیرگو 4-4 درخشان بیرم (پنالتی 6-5  درخشان )

شهید فرهمند بیرم 9-4 شهاب ملایی

مرحله یک چهارم نهایی

پیروزی بیرم 4-2 شهید فرهمند بیرم

فجر چاهورز 3-2 درخشان بیرم

شهدای خلیلی 2-2 شهید جعفری بیرم (پنالتی 5-4 شهید جعفری)

دهیاری چهار طاق 6-4 شهید علی پور دهنو فاضلی

مرحله نیمه نهایی

فجر چاه ورز 4-0 شهید جعفری بیرم

پیروزی بیرم 1-3 دهیاری چهارطاق

فینال

فجر چاهورز 3-1 دهیاری چهارطاق

 

بهترین بازیکن : محمد امین تقوی (فجر چاه ورز)

بهترین گلزن :همت علی بادپروا (شهدای خلیلی )

بازیکن اخلاق:امیر رفیعی (شهدای چاه ورز)

تیم اخلاق : مقاومت شهید بزرکار آبکنه
تاریخ : یکشنبه 92/4/2 | 8:54 عصر | نویسنده : امین علی پور

مسابقات ماه مبارک رمضان  سال 89 چاه ورز با شرکت 19 تیم در سالن ورزشی شهدای چاه ورز برگزار گردید

 

گروه بندی تیم های شرکت کننده در مسابقات رمضان سال 89

D

C

B

A

طوفان چاه ورز

زنده یاد دوهنده چاه ورز

پاسارگاد چاه ورز

شهدای چاهورز

شهید حسنی دهکهنه

وحدت دهنو

اتحاد پهرست

شهید غلامی محمد قاسمی

ستارگان فداغ

اتحاد شیخ عامر

شهدای خلیلی

استقلال لامرد

شهید دستغیب چاهورز

نیرو کریشکی

نبرد خیرگو

مهدیه بیرم

 

اتحاد فداغ

صاحب الزمان بیرم

بهران صنعت فداغ

 

بازیهای گروهی

بازیهای گروه     D

بازیهای گروه   C

بازیهای گروه  B

بازیهای گروه     A

طوفان 2- 1 ش.حسنی دهکهنه

زنده یاد دوهنده 5-1 وحدت دهنو

پاسارگاد 3-1 اتحاد پهرست

شهدای چاهورز 5 - 4 ش.غ محمد قاسمی

طوفان چاه ورز2-1 ش.حسنی دهکهنه

اتحادشیخ عامر8-1 نیرو کریشکی

صاحب الزمان 1-2 نبرد خیرگو

بهران صنغت فداغ 2-6 مهدیه

ش.حسنی دهکهنه8-3 ستارگان فداغ

اتحاد شیخ عامر2-5 وحدت دهنو

اتحاد پهرست 1-8 شهدای خلیلی

استقلال لامرد 10-3 ش.غلامی محمد قاسمی

ش.دستغیب چاهورز0-4 ش.حسنی دهکهنه

زنده یاد دوهنده 3-1 اتحاد فداغ

صاحب الزمان 5-1 پاسارگاد چاه ورز

شهدای چاه ورز 4-3 بهران صنعت

طوفان چاه ورز 3-1 شهید دستغیب چاهورز

نیرو کریشکی4-4 اتحادفداغ

شهدای خلیلی 3-4 نبرد خیرگو

استقلال  10-2 بهران صنعت

طوفان 2-2 ستارگان فداغ

زنده یاد دوهنده 7-4 اتحاد شیخ عامر

صاحب الزمان 8-1 اتحاد پهرست

شهدای چاه ورز 3-1 مهدیه بیرم

 

زنده یاد دوهنده 6-2 نیرو کریشکی

شهدای خلیلی 10-4 پاسارگاد

بهران صنعت 4-4 ش.غلامی محمد قاسمی

وحدت دهنو 1-2 اتحاد فداغ

نبرد خیرگو 3-3 اتحاد پهرست

استقلال 5-2 شهدای چاه ورز

اتحاد فداغ3-5 اتحاد شیخ عامر

شهدای خلیلی 2-1 صاحب الزمان بیرم

مهدیه 11-4 ش.غلامی محمدقاسمی

وحدت دهنو 5-1 نیرو کریشکی

پاسارگاد 3-2 نبرد خیرگو

استقلال لامرد 2-6 مهدیه بیرم

 

مرحله یک چهارم نهایی

طوفان چاه ورز2-2 وحدت دهنو(پنالتی 5-4 طوفان )

 

شهدای خلیلی 6-5 مهدیه بیرم

شهید حسنی دهکهنه 2-4 زنده یاد دوهنده

استقلا لامرد 7-3 نبرد خبرگو

مرحله نیمه نهایی

شهدای خلیلی 2-2 طوفان چاه ورز(پنالتی شهدای خلیلی )

استقلال لامرد 4-3 زنده یاد دوهنده

فینال

استقلال لامرد4-4شهدای خلیلی (پنالتی ها شهدای خلیلی )

 

بهترین بازیکن : همت علی بادپروا(شهدای خلیلی)

بهترین گلزن :مجتبی ابراهیمی (استقلال لامرد)

بازیکن اخلاق:امیر رفیعی و درویش درویشی

تیم اخلاق:شهید دستغیب چاه ورز